Avís Legal

I.- Objecte.

Aquestes Condicions Generals regulen l´ús de tots els serveis del portal www.chocolatestorras.com que l´empresa CHOCOLATES TORRAS SA (d´ara endavant TORRAS) posa a disposició dels usuaris d´internet. Amb l´ús del Portal, l´ususari expressa la plena acceptació, sense reserva, de les mateixes les quals podran ser modificades per TORRAS en qualsevol moment. Els usuaris es veuen també sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglamentació d´instruccions que es posin en el seu coneixement en rel.lació als continguts, o serveis concrets, i que completin el previst en aquestes Condicions Generals en tant no s´oposin a elles.

II.- Exclusió de responsabilitat pel funcionament del portal i llurs serveis

TORRAS no garantitza la disponibilitat i continuitat del funcionament del portal, de llurs serveis i continguts. TORRAS no és responsable pels danys o prejudicis, de qualsevol naturalesa, que puguin deure´s a la manca de disponibilitat o de continuitat del portal o de qualsevol de llurs serveis, o per mancances en l´accès als mateixos.

III.- Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible en el portal

Tota la información gràfica inclosa en aquesta página web és purament orientativa

IV.- Utilització del Portal i serveis pels usuaris

L´usuari es compromet a fer un  ús lícit,  i d´acord a la bona fè, del Portal, llurs serveis i continguts,  sent l´usuari l´únic responsable de l´ús que pugui fer-ne dels mateixos. Llevat d´autorització expressa per part de TORRAS, l´usuari s´abstindrà d´obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de contingut, sigui textes, gràfics, dibuixos, arxius de sò, imatges o fotografíes, videu, software i, en general, qualsevol classe de material accessible des del Portal o llurs serveis, utilitzant mitjans diferents als que s´hagin posat a la seva disposició a tal efecte o dels que, habitualment, s´utilitzin a internet.

V.- Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis prestats a tercers

TORRAS no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l´usuari o de qualsevol altra persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi mitjançant els serveis del portal.

VI.- Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis realitzats per tercers

El portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d´enllaços, links, directoris o eines de recerca, que permeten l´accès a pàgines web o sites que són gestionades per tercers. TORRAS no exerceix cap titularitat sobre els mateixos i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen; per tant no assumeix cap responsabilitat, ni directa ni subsidiària sobre les esmentades pàgines web o sites.

VII.- Propietat intelectual i industrial

Tots els continguts, noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del portal están subjectes a drets de propietat industrial i intelectual de TORRAS o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l´accès a les pàgines web del portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d´utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial, sense la prèvia i expressa autorització  específicament atorgada a tal efecte per part deTORRAS o del tercer titular dels drets, llevat els drets de visualitzar i realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l´usuari, els quals s´hauran d´exercir sempre d´acord als principis de bona fè i legislació aplicable.

VIII.- Privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades i RD 1720/2007, s´informa als usuaris de qualsevol de les aplicacions i utilitats incloses en aquesta pàgina web, que les dades de caràcter personal que ens facilitin s´incorporaran a fitxers,  el tractament dels quals és responsabilitat de CHOCOLATES TORRAS SA, amb domicili social a la Carretera de Girona a Banyoles km 15, 17844 Cornellà de Terri (Girona-Espanya) que és la destinatària de la informació facilitada, i seran tractades amb la finalitat específica de cada apartat d´aquest site, que permet l´enviament de dades personals. A tal efecte, llevat que se´ns indiqui el contrari, considerem que ens autoritza la cessió de les seves dades a qualsevol participada del grup d´empreses de CHOCOLATES TORRAS SA o la seva transmissió a tercers contractats pel tractament de les dades o del seu manteniment.

Ja només pel sol fet de demanar informació per aquest medi, Vostè acepta que les dades de caràcter personal que ens faciliti puguin ser tractades per CHOCOLATES TORRAS SA amb les finalitats indicades, llevat d´oposició expressa. En cas de negativa a aportar les dades sol.licitades o d´oposició al seu tractament, podríem no proporcionar-li la informació sol.licitada.

Els usuaris poden exercir els seus drets d´accès, rectificació, cancel.lació i oposició en els termes legals mitjançant comunicació a TORRAS a l´adreça abans esmentada, indicant a l´Atenció del Responsable LOPD,  mitjançant el correu electrònic  info@chocolatestorras.com o via fax al número 972 58 0909 acreditant degudament la seva identitat mitjançant còpia del seu Document Nacional de Identitat.

Carretera Girona-Banyoles, Km 15 - 17844 - Cornellà de Terri - GIRONA (ESPAÑA) | Tel.: +34 972 58 10 00 | Fax: +34 972 58 09 09
També pot fer-nos arribar les seves consultes, dubtes o suggeriments per e-mail: info@chocolatestorras.com